Kadet

54 teksty – auto­rem jest Ka­det.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 19 października 2013, 02:02

Maturalnie:

1. Ra­dość zdawania

2. Ra­dość z dawania


2 > 1! 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 grudnia 2011, 20:34

Karczmarz cz. 10

Później Sla­won dziesiątki ra­zy próbo­wał od­tworzyć w pa­mięci wy­darze­nia, które nastąpiły po wejściu strażników, lecz nig­dy mu się to nie udało. Opierał się tyl­ko na do­mysłach i re­lac­jach in­nych, które jed­nak również [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 listopada 2011, 02:40

Karczmarz cz. 9

Czte­rej no­wop­rzy­byli nie wy­kaza­li na­tomiast naj­mniej­sze­go zdu­mienia na wi­dok Kra­sena i strażników – prze­ciw­nie; ich spoj­rze­nia i zacho­wanie mówiły wy­raźnie, że te­go właśnie się spodziewa­li. Za­raz po wejściu lek­ko się roz­proszy­li, tak, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 listopada 2011, 00:04

Przystanek

Wie­czorną porą odwiedzam
Lis­to­pado­wy przystanek
Na powrót do do­mu czekam
A w myślach już przyszły ranek.

Zim­no dos­kwiera powoli
Auto­bus z przy­jaz­dem zwleka
Wtem ktoś się z bo­ku gramoli
Już widzę go - WRAK CZŁOWIEKA

We szma­ty sta­re odziany
Śli­na z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 9 listopada 2011, 22:55

Karczmarz cz.8

Oka­zało się, że Sla­won po­pełnił błąd, sza­cując majętność człowieka w poszar­pa­nym płaszczu. Mniej więcej równo z zacho­dem słońca zja­wił się on w głównej iz­bie i zamówił ko­lację – nic wyk­win­tne­go, za to [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 października 2011, 19:10

Karczmarz cz.7

Gdy pier­wsze pro­mienie słońca wpadły do po­koju przez ot­warte na oścież ok­no, Sla­won wyg­rze­bał się spod kołdry i zwlókł na­reszcie z łóżka. Leżałby dłużej, ale par­cie na pęcherz było sil­niej­sze od niego. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 września 2011, 13:56

Karczmarz cz.6

Był na stat­ku. Na wiel­kim, trzy­maszto­wym okręcie, z og­romny­mi żag­la­mi i trze­ma rzęda­mi wioseł. Wokół roz­ciągał się bez­kres­ny ocean. Był on jed­nak bar­dzo wzburzo­ny, a w połącze­niu z sza­ro gra­nato­wym niebem wyglądał [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 września 2011, 23:20

Mówią, że myśle­nie nic nie kosztuje.

To pew­nie dla­tego wciąż tra­ci na wartości... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 3 września 2011, 01:39

Karczmarz cz.5

Oc­knął się w swoim po­koju, leżąc we włas­nym łóżku. Przy sto­le sie­dział Wal­don, pod­pierając zmęczoną twarz obiema ręka­mi. Jed­nak to siedzący obok łóżka me­dyk (skąd on się tu wziął) odez­wał się pierwszy:
- [...] — czytaj całość

opowiadanie • 1 września 2011, 17:53
Zeszyty
  • Człowiek – Is­to­ta niez­wykła. Tak in­te­ligen­tna, a tak często po­pełnia błędy. Ma władzę, ale często to zap­rze­paszcza. Po­siada niez­wykły dar wy­rażanie myśli słowem, ale co­raz częściej og­ra­nicza słow­nic­two do kil­kudziesięciu wy­razów. Może niemal wszys­tko, ale często nie ro­bi nic...

  • Zależności – Wszys­tko z cze­goś wy­nika i na coś wpływa. Wszechświat to niekończący się łańcuch za­leżności. Za­sada ak­cji i reak­cji...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kadet

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność